2017. decemberében a NYOSZ szokásos évzáró ünnepségén az alábbi aktivisták, vezetők részesültek elismerésben. Itt olvashatják kitüntetésük indoklását is.


Véghné Reményi Mária
aki a NYUBUSZ elnöke, a NYOSZ elnökségi tagja 2009 óta.
Az egyik legnagyobb tagszervezet felelős vezetője, számos új kezdeményezés aktív támogatója, mint pl. a szeniortánc mozgalom, vagy a nyugdíjas munkavállalás.
Konszenzus kereső, demokratikus, innovatív és sokoldalú vezető, humánus, toleráns és empatikus ember. Önzetlen és példamutató szorgalmát, munkabírását, az országos ügyek iránti nyitottságát, az Elnökségben végzett munkáját íszoklevéllel ismerjük el és köszönjük meg.

Szendrődi György
aki a Nógrád Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke 2005-től, a NYOSZ elnökhelyettese 2009 óta.
Évtizedes megyei elnöki ténykedése a szövetség életében meghatározó jelentőségű. Az országos mozgalomban vállalt áldozatos munkája részben a szövetség közhasznú státuszának alapjául szolgáló fogyasztóvédelem irányításában, képzések megszervezésében, valamint az országos rendezvények lebonyolításában (könnyűzenei fesztivál, csillebérci randevú) volt kiemelkedő. Nagy munkabírású, toleráns, megértő és segítőkész ember, aki minden helyzetben megtalálja a módját a szolgálatnak.
Hálával köszönjük meg a Közjónak adott óráit, a közösségeket összekovácsoló tetteit és a minket gazdagító gondolatait.

Teszárovics Miklós
aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége elnöke 2004 óta, és hat éven át a NYOSZ korábbi érdekvédelmi elnökhelyettese.
Az idősebb korosztály képviseletére szegődött harcos aktivista, aki elkötelezett és szilárd meggyőződéssel szolgálja a hátrányban, a nélkülözésben és a kirekesztésben élők megsegítését. A nyugdíjas mozgalom első számú „lelkiismerete”. Mindennapi tevékenységével példát mutatva, olykor maximalista elszántsággal tesz a generációs életkörülmények jobbítása, a közösségi élet szépítése érdekében. Kiváló szervező, nagy munkabírású, meghatározó alakja a nyugdíjas mozgalomnak.
Lelkes feladat vállalása, felelős helytállása és megtartó hűsége környezetének legkiválóbb nyugdíjas vezetői közé emelte. Elismeréséhez Díszoklevél adományozásával szeretnénk hozzájárulni.

Molnár Ferencné
aki a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnöke 2008 óta.
Kiváló kapcsolatteremtő képességének köszönhetően a tagszervezetekkel és az önkormányzatokkal élő, rendszeres kapcsolatokat ápol. Szívügyének tekinti az idős emberek szolgálatát, a kulturális hagyományok ápolását, az egészség megóvását és a határon túli nyugdíjas kapcsolatok ápolását. Kiváló szervezőkészségével, barátságos, kedves mentalitásával, figyelmes, megértő magatartásával korosztálya mozgalmi vezetői körének elismert tagja lett.
Hálával köszönjük meg a Közjónak adott óráit, a sikert kovácsoló tetteit és a minket gazdagító gondolatait.

Dr. Horváth Marcell
aki a Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetségében 1993 óta dolgozik, jelenleg elnök.
Hosszú ideje végzett mozgalmi vezetői munkájában mindig jó kapcsolatok ápolására törekedett a kortársi közösségekkel, a civil és társszervi, valamint az önkormányzati partnerekkel. Munkáját nagy odaadással és korát meghazudtoló fáradhatatlansággal végzi. A szerény anyagi forrásokkal rendelkező egyesület éltében sikerrel szervez a közösség számára hasznos, érdekes és népszerű programokat.
Kívánjuk, hogy szerető családja, gyerekei, unokái és dédunokái körében szerzett örömei mellett a mozgalom közösségeinek és vezetőinek elismerése is kísérje őszidős napjait.

Paál István
aki a Fejér Nyugdíjas Szövetség elnöke volt hét éven át. A Városi Idősügyi Tanács tagja.
Számos új program meghonosításával, kiváló szervezeti kapcsolatok kiépítésével egy jól működő szervezet tevékenységét alapozta meg. Megteremtette a biztonságos működésük anyagi feltételeit is. Szívvel-lélekkel képviselte a nyugdíjas tagok, de olykor a szervezeten kívüli kortársak érdekeit.
A példaértékű ügyszeretetét, a közügyekben tanúsított helytállását a legjobbjainknak
adományozott Díszoklevéllel ismerjük el.

Mitykóné Kurucsai Ágnes
aki a Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke, a Sándorfalvai Őszikék Nyugdíjas Egyesület tagja.
A nyugdíjas mozgalomban elsősorban kulturális szervező és mozgósító szerepével ért el sikereket. Kiválóan aktivizálja a környezetében élőket, akik nem csak szemlélői, hanem aktív résztvevői is az eseményeknek. Eredményes Felügyelő Bizottsági munkájának köszönhetően a szövetség a mindenkori törvényes követelményeknek megfelelően működik.
Kiváló szervező egyéniség, szorgalmas és lelkiismeretes munkavégzésével kivívta környezete megbecsülését.
Tegnapi sikereit elismerve, megköszönve kérjük, hogy fiatalos lendületét még hosszú évekre az idősek szolgálatának adja.

Eszes László
aki a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Városi Szövetségében elnökségi tag közel tíz éve.
Feladatai közé tartozik a 35 tag klubbal és az országos szövetséggel való kapcsolattartás, a programok koordinálása, részvétel szervezése, a Generációnk magazin terjesztése. Aktív, segítő, szervező munkája dicséretes, emberi habitusa, nyugdíjas társaihoz való viszonya, szervezőkészsége méltán teszi őt társai körében elismertté.
Kívánjuk és kérjük, hogy ez az elkötelezett közéletiség a nyugdíjas mozgalomban is hosszú távú útitársa legyen.

Mészáros Róbertné
aki a Vas Megye és Szombathely Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete elnökségi tagja 8 év óta.
Az elnökség munkájában elsősorban a kulturális programok gondozója, emellett a Szenior Színpad művészeti vezetője. Számtalan sikeres ünnepség, bál, jótékonysági és egyéb rendezvény dicséri szervező munkáját. Igényes és rendszeres, hozzáértő és megbízható tevékenysége nagyban hozzájárul a szövetség kiváló működéséhez.
Mindezt elismerve köszönjük meg a Közjóra fordított napjait, az új sikereket kovácsoló tetteit és a közösséget gazdagító gondolatait.

Borbély Ella (posztumusz)
aki a Komáromi Nyugdíjas Egyesület irodalmi körének vezetője volt haláláig. Emellett a Nőklub oszlopos tagja is.
Pedagógus lelkülete, műveltsége, emberekhez való viszonya, türelme, mosolya, és örök jókedve kortársai elismerésének alapjául szolgált. Versmondása, történetei, utazásairól szóló beszámolói népes hallgatóságnak örvendtek. Idős korában is nyelvet tanult és szenior táncra járt. Sokoldalúsága mellett az embereknek nyújtott pozitív szemlélete, segítőkészsége, példamutató szolgálata emelte őt az egyesület megbecsült tagjává.
Tegnapi sikereit elismerve ezúton köszönjük meg, hogy lobogását hosszú évekre az idősek szolgálatának adta.

Pap Jánosné
aki a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége kötelékébe tartozó gyomaendrődi Őszidő Nyugdíjas Klub elnöke 1996 óta.
Nagy lelkesedéssel vesz részt a helyi, a kistérségi és a megyei nyugdíjas közösség rendezvényein, az énekkar oszlopos tagja. Az évtizedek alatt megszámlálhatatlan programot, kirándulást, fellépést stb. szervezett a kortársainak. Munkáját az embertársai iránt érzett tisztelet és megbecsülés, a lelkiismeretes feladatvégzés jellemzi. Tudása, tapasztalatai a megyei szövetség számára is nélkülözhetetlenek.
A példaértékű ügyszeretetét, a közügyekben tanúsított helytállását a legjobbjainknak
adományozott Díszoklevéllel ismerjük el.

Hevesi Imréné
aki a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége kötelékébe tartozó mezőkovácsházi Őszi Alkony Nyugdíjas Klub vezetője 1991 óta.
A kis közösség nagy lelkesedéssel vesz részt a helyi, a kistérségi és a megyei nyugdíjas közélet eseményein. A falu közösségi életében meghatározó szereppel bírnak, a generációs együttműködés szép példáit teremtik meg.
Kedves, emberszerető, segítőkész, jó vezetői adottságokkal rendelkező kortársunk.
Országos figyelemre is méltó munkája nagyra becsüléseként elismeréssel adományozzuk a Díszoklevelet.

Kiss Erzsébet
aki a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége életébe 2000-től kapcsolódott be a Borostyán Nyugdíjas Klub vezetőjeként. Nagy szakértelemmel és empátiával irányítja a klubot, célja, hogy a heti rendszerességgel szervezett programok által hozzájáruljon az idős emberek életminőségének javításához. A NYUBUSZ Ötletkörének vezetésével a kreatív idős társak számára biztosít kellemes és hasznos időtöltést. Megbízható és szorgalmas, szerény és emberszerető.
Az országos szövetség köszönettel ismeri el Közjóért végzett szolgálatát.

Hódos Aladárné
aki a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnökségi tagja.
Több, mint 15 éve fáradhatatlan szolgálattal segíti a megyei szövetség életét. Tevékenységével hozzájárul szellemi értékeink gyarapításához, a hagyományápoláshoz. Szervező tevékenysége, az idősek érdekében kifejtett segítségnyújtása példamutató és a szövetség életében meghatározó.
Önzetlen szorgalmát, az országos ügyek iránti nyitottságát, az Elnökségben végzett munkáját ezúton ismeri el és köszöni meg a NYOSZ.

Böröcz Árpád (posztumusz)
aki a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége elnökhelyettese volt.
Aktív korában is már elkötelezett támogatója volt az idős korosztálynak, nyugdíjazását követően elsősorban a tagszervezetek, klubok működését meghatározó jogi környezet megteremtésén fáradozott, de méltányossági nyugdíjemelés, segély ügyekben is lehetett segítségére támaszkodni. Rendezvények tevékeny szervezője volt, melynek egyaránt váratlan halála vetett véget. Munkája nehezen pótolható, űrt hagyott maga után.
A NYOSZ megkésett köszönettel ismeri el Közjóért végzett szolgálatát, önzetlen és példamutató szorgalmát, értékteremtő óráit.

Karosi Lászlóné
aki a Zala Megyei Nyugdíjas Szövetség kötelékében működő Napfény és Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesületének elnöke. Munkáját sokrétű feladat ellátás jellemzi, hiszen tagjaik segítése ezt megköveteli. Programokat szervez, egyénileg segít, és közéleti nyitottsága az Idősügyi Tanácsban, a Civil Kerekasztalnál is megnyilvánul. Emellett lelkes szenior sportszervező.
Díszoklevéllel köszönjük meg a nyugdíjas mozgalomban végzett példaértékű munkáját.

Holcsikné Brummer Mária
aki a Pedagógusok Szakszervezete Nyugdíjas Tagozatának 2003 óta aktivistája (a szakszervezetnek 1971 óta), 2012-től budapesti elnök, 2013-tól az Intéző Bizottság tagja.
A tagszervezetet képviseli a NYOSZ-ban, munkáját mindkét szervezetben töretlen lelkesedéssel, és a nyugdíjasok iránti elkötelezettséggel végzi.
Önzetlen és példamutató szorgalmát, az országos ügyek iránti nyitottságát, a tagszervezetben végzett munkáját Díszoklevéllel ismerjük el és köszönjük meg.

Varga Ferencné
aki a Pedagógusok Szakszervezete Nyugdíjas Tagozatának 1998 óta tagja (a szakszervezetnek 1961 óta), 2000-től elnökhelyettes, az Intéző Bizottság tagja.
Nagy szakmai hozzáértéssel, élettapasztalattal rendelkezik, amelyet a nyugdíjas társai érdekében hasznosít. A szakszervezet különböző fórumain bátran és határozottan kiáll a nyugdíjasok érdekeinek védelmében, méltán vívta ki társai elismerését.
Mint a korosztályi érdekvédelem sokoldalú aktivistáját és értő gondozóját ismerjük el és Díszoklevéllel köszöntjük ma.

Hényel Zoltánné
aki a Pécsi Nyugdíjas Egyesület elnökségének egy évtizede tagja.
Aktív közreműködője az egyesület kulturális, közművelődési és ismeretterjesztő tevékenységének. Emellett vezeti a Nevelési Központ Nyugdíjas Klubját, színházlátogatásokat szervez, kirándulások programjainak összeállításában segít.
A nyugdíjasok szellemi frissességének megőrzése, az élethosszig tartó tanulás megvalósítása, a nyugdíjasok elismertségének javítása szívügye, mindezért több évtizedes önzetlen munkáját áldozta.
Országos figyelemre is méltó munkája nagyra becsüléseként elismeréssel adományozzuk a Díszoklevelet.

Csikai Sándorné
aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség és a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség alelnöke.
2008 óta mindkét szövetség életében meghatározó vezetői szerepet tölt be. Kiváló szervező, felkészült és segítőkész egyéniség. Kiemelkedő munkát végez az egészségügyi és a kulturális feladatok ellátásában.
A példaértékű ügyszeretetét, a közügyekben tanúsított helytállását a legjobbjainknak adományozott Díszoklevéllel ismerjük el.

Marmoly György
aki a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség alelnöke 2006 óta, a megyei önkormányzat Örökzöld Nyugdíjas Klubjának vezetője.
A megye klubjaival rendszeres és jó kapcsolatot ápol. Az egészséges életmód elterjesztése érdekében fáradhatatlanul dolgozik, sportnapokat, táncfesztiválokat szervez. Kreatív, nagy munkabírású, fáradhatatlanul dolgozik az idős korosztály és közösségei érdekében.
Mint a korosztályi érdekvédelem sokoldalú aktivistáját és értő gondozóját ismeri el a NYOSZ, és köszöni meg mozgalmunknak adott óráit.

Kenyeres Mihályné
aki a Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjas Szövetség vezetőségi tagja 1996 óta.
A Csikériai Nyugdíjas Klub vezetője, a klub énekkarának megalapítója. A nyugdíjas közösség megbecsült, elismert tagja. Az önkormányzat számára is értékes segítséget nyújt, példaértékű kapcsolatot ápol a fiatalabb generációval.
Mindezt elismerve Díszoklevéllel köszöni meg a NYOSZ a Közjóra fordított napjait.

Patarcsics István
aki a Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjas Szövetség vezetőségi tagja 2000 óta és a Tataházi Nyugdíjas Klub létrehozója.
A klub énekkarának és citera zenekarának megalapítója. Sikerrel működtetik nyugdíjas csoportjaikat, ő maga pedig precíz munkájával, segítőkészségével a közösség biztos támasza.
A példaértékű ügyszeretetét, a közügyekben tanúsított helytállását a NYOSZ a legjobbaknak
adományozott Díszoklevéllel ismeri el.

Keresés

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk